עו”ד טלי איטקין מסבירה על סוגי צוואות

נושא חלוקת הרכוש של אדם לאחר פטירתו הינה סוגיה משפטית מורכבת וקיימות לה התייחסויות רבות הן בפסיקה והן במסגרת החוק בישראל.  מדינת ישראל מעודדת את זכותו העקרונית של כל אדם באשר הוא, להוריש את רכושו למוטבים מסוימים בהתאם לרצונו החופשי בלבד. חוק הירושה, תשכ”ה 1965, מגדרי ארבעה סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי מחייב, צוואה בכתב, בפני עדים, בעל פה ובפני רשות, עו”ד טל איטקין מציגה  סקירה קצרה על כל אחת מן הצוואות, כדלהלן:

צוואה בכתב יד

ס’ 19 לחוק הירושה קובע כי המוריש רשאי לנסח צוואה בכתב ידו בה הוא רשאי לחלק את רכושו כאוות נפשו לאחר פטירתו. חשוב להדגיש כי החוק מציין במפורש כי על צוואה בעל פה להיות מנוסחת מכתב ידו של המוריש באופן מלא לרבות תאריך כתיבתה. בסופה של הצוואה על המוריש לחתום גם כן בכתב ידו כי הוא מאשר את תוקפה המשפטי של הצוואה.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים הינה אחת הדרכים השכיחות ביותר לניסוח צוואה בישראל. ס’ 20 לחוק הירושה , מאפשר למוריש לכתוב את צוואתו בפני  אנשים אחרים, צוואה זו הינה דומה בבסיסה לצוואה בכתב יד  מכוח דרישתה כי הצוואה תנוסח בכתב. יחד עם זאת, בסוג צוואה זו, נדרשת חתימתם של שני עדים על גבי הצוואה, זאת לאחר שהמוריש הביע בפניהם באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי זהו רצונו וזוהי אכן  צוואתו, לאחר מכן העדים מאשרים כי אכן כך הדבר. בעת חתימת צוואה זו חשוב להקפיד כי הצוואה מנוסחת בהתאם לדרישות המשפטיות כדי להבטיח את תקפותה המשפטית.

צוואה בפני רשות

סעיף 22 לחוק הירושה מגדיר גורמים משפטיים  מסוימים כ”רשות”, בפניהם קיימת אפשרות למוריש להביע את צוואתו הן בכתב והן בעל פה. הגורמים המצוינים בחוק הירושה הינם בית המשפט בישראל, כאשר הכוונה היא לרשם או שופט, בתי הדיין הדתיים המוכרים בחוק ונוטריון מוסמך. בהתאם לחוק, יש צורך כי הדברים יוקראו בקול בפני המוריש, בשפה הברורה לו באופן מוחלט וזאת מיד לאחר העברת הצוואה לידי “הרשות”.  לאחר הקראה זו והסכמת המוריש לדברים האמורים, מועלת הצוואה על כתב והיא נחתמת על ידי הגורם המשפטי אליה היא הועברה.

צוואה בעל פה

במקרים נדירים, בהם המוריש עצמו נמצא על ערש דווי, או לחילופין משוכנע כי הוא במצב כזה, מאפשר סעיף 23 לחוק הירושה למוריש לבצע צוואה שבעל פה. במקרים אלו, המוריש רשאי להקריא את צוואתו בפני שני עדים אשר מבינים היטב את שפתו של המוריש.

מיד לאחר שמיעת הצוואה, על שני העדים להעלות את הצוואה המלאה על הכתב בצירוף הנסיבות שהביאו לכתיבת צוואה זו ותאריך כתיבתה. על שני העדים, סמוך לפטירת המוריש, להפקיד צוואה זו בידי הרשם לענייני ירושה. חשוב להדגיש כי  במידה והמוריש  נותר בחיים למעלה מחודש לאחר השמעת הצוואה,  הצוואה בטלה ויש לנסח צוואה חדשה.

לסיכום מחדדת עו”ד טלי איטקין, כלל חשוב הוא, כי יש להקדים תרופה למכה ולערוך צוואה בליווי עו”ד המומחה בתחום, זאת  על מנת להבטיח כי  ביום פקודתכם, רכושכם יחולק בהתאם לרצונכם.