מושגים חשובים בתחום הפנסיוני שעצמאיים צריכים להכיר

להיות עצמאי פירושו להיות הבוס של עצמך, וזה כולל חופשות, שעות וגם פנסיה. הנה כמה מושגים שחשוב להכיר

עופר מ. כהן

למרבה הצער, רבים מהאנשים הבוחנים את נושא החיסכון הפנסיוני ונחשפים לכל ההגדרות, המושגים והנתונים המאפיינים את הנושא, מוותרים על תהליך הלימוד הנדרש מתוך מחשבה שמדובר בנושא מורכב מדי עבורם. בפועל, גם הבנה בסיסית של מושגי היסוד יכולה לשנות עבורכם את התמונה מקצה לקצה, ולאפשר לכם לקבל החלטות בצורה חכמה ומושכלת, שתבטיח בחירה נכונה של תכנית החיסכון הפנסיונית המתאימה לכם ביותר. בשורות הבאות תוכלו להכיר את מושגי היסוד של עולם החיסכון הפנסיוני, מושגי יסוד שיספקו לכם את הבסיס ממנו תוכלו להמשיך הלאה.

קרן פנסיה חדשה צוברת תשואה

לפני כל המילים הגדולות רצוי שנדע – קרן פנסיה, בסופו של דבר, היא מכשיר לחיסכון פנסיוני שנועד לשלם לנו, החוסכים, משכורת חודשית (פנסיה) שתחליף את הכנסה שיש לנו היום מעבודה, כאשר נפרוש לגמלאות. קרנות מסוג זה החלו לפעול בשנת 1995. מידי חודש העובד והמעסיק מפקידים כספים לקרן הפנסיה, על כל שקל שהעובד מפקיד המעסיק מפקיד לפחות שקל נוסף לתוך קופת החיסכון. לרוב המעסיק מפקיד לקופת הפנסיה גם את מרכיב הפיצויים של העובד. במהלך תקופת  העבודה, היא תקופת החיסכון, נצברות הפקדות חודשיות אלו לטובת העמית בקרן הפנסיה.

באפשרות החוסכים להגדיל את ההפקדה לקרן עד ל- 7% מהשכר החודשי, אך המעסיק לא חייב להגדיל את ההפקדה בשיעור דומה (רק לשם הבהרה המעסיק יכול להפריש עד 7.5%). עד ינואר 2017 יגדלו הפרשות של עובד ומעסיק לקרנות הפנסיה.
הפקדת המעסיק לקרן הפנסיה כוללת גם הפקדה לרכיב הפיצויים, כספי פיצויים אלו שהופקדו לקרן הפנסיה יבואו (חלקם או כולם) במקום כספי הפיצויים שהמעסיק ישלם לעובד בסיום העבודה.

בניגוד למוצרים פנסיוניים אחרים, קרנות הפנסיה מקבלות הבטחת תשואה ממשרד האוצר. הבטחת התשואה היא על 30% מהנכסים בקרן הפנסיה, ובגובה של 4.86% לשנה. הבטחת התשואה נעשית על ידי הקצאת אגרות חוב ממשלתיות ואלו עולות כסף למשלמי המיסים, ולכן היא מוגבלת ל- 30% ואיתה גם מגיעה תקרת הפקדה לקרנות הפנסיה החדשות.

תקרת ההפקדה אותה קבע האוצר היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2016 תקרת ההפקדה לקרן פנסיה היא 3,880 שקלים. חוסכים המפקידים מידי חודש סכומים העולים על תקרה זו, נדרשים למצוא מוצרים אחרים אליהם ניתן להפקיד את הכספים העודפים.

כיום, בשוק קרנות הפנסיה החדשות יש להבדיל בין קרנות פנסיה מקיפות וקרנות פנסיה כלליות. קרנות מקיפות הן קרנות חיסכון לגיל פרישה, כאמור, הכוללות מרכיב ביטוחי לטובת כיסוי אובדן כושר עבודה וכן כיסוי לטובת מוות חו”ח. הקצבאות החודשיות שקרנות אלו יודעות לשלם הינן קצבת זקנה, נכות ושארים. קרנות פנסיה כלליות לעומת זאת, הן קרנות לחיסכון בלבד ומשלמות רק קצבת זקנה.

כספי הפנסיה מופקדים מידי חודש בתכנית על שם העובד או החוסך. מההפקדה החודשית יורדים דמי ניהול ועלויות הכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול הביטוח אותו בחר החוסך. הכספים צוברים תשואה לאורך השנים במטרה שהחל מגיל 60 החוסך יוכל לנצל את כספי החיסכון לטובת קבלת פנסיית הזקנה.

בהגיע החוסך לגיל הפרישה, מחולק סך הסכום שנצבר במקדם קבוע ומוגדר, והתוצאה המתקבלת מגדירה את גובה הקצבה המשולמת לפנסיונר בכל חודש עד סוף חייו.
הכספים הנצברים בקרן הפנסיה על ידי כלל העמיתים בקרן, מושקעים במסלולי השקעה מגוונים לפי בחירתו של החוסך. זכויות עמיתים מוגדרות במסמך בשם תקנון הקרן.

קופת גמל

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד (“חיסכון טהור” ללא כיסויים ביטוחים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח.

בקופות גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה כיום על שיעור מינימאלי 5.75% והחל מינואר 2017 עולה ל-6% מהשכר על חשבון העובד. שיעור מינימאלי 6.25% ובינואר עולה ל- 6.5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד8.33% כשהמינימום הוא 6% כפיצויים. חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ניתן למשוך כסכום הוני, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של קצבה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר ככל שיש לאותו גוף מוצרים המשלמים קצבאות. אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ-3,850₪ לחודש צמוד למדד פברואר 2008 יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי, נכון להיום.

מדיניות / מסלול השקעה המודל החכ”מ (חסכון כספי מותאם) או המודל הצ’יליאני:

מתווה חדש למסלולי ההשקעה בגופים המוסדיים קובע כי תמהיל ההשקעות והסיכון הגלום בהם יותאם למאפייני גיל החוסכים לפנסיה או גמל. המתווה נועד למנוע חשיפה גבוהה מדי של חוסכים מבוגרים לתנודתיות בשוק ההון. מתווה זה יחול באופן אוטומטי על כל המצטרפים החדשים למעגל החוסכים. בנוסף, לכל חוסך קיים תינתן האפשרות להעביר את כספו למסלול השקעות מותאם לגיל.

גופים מוסדיים (קופות גמל וקרנות פנסיה) נדרשו להקים, החל מהראשון בינואר 2016, מסלולי השקעה נפרדים עבור חוסכים בקבוצות גיל שונות. המתווה גובש על מנת למנוע מחוסך הקרוב לגיל פרישה לספוג הפסדים למשל כתוצאה מתנודות חריפות בשווקי ההון.

חוסכים חדשים ישויכו באופן אוטומטי למסלולים, כל עוד לא בחרו מסלול השקעה שאינו תואם לגילם.

חברות המנהלות כספים במוצרי חיסכון פנסיוני הקימו מסלולי השקעות מותאמי גיל המכילים לפחות את המסלולים הבאים:

  • מסלול השקעה לחוסכים מתחת לגיל 50
  • מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 50 עד 60
  • מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 60 ומעלה
  • מסלול השקעה למקבלי קצבה (בקרנות פנסיה)

מידע נרחב ניתן למצוא באתרי האינטרנט של החברות לניהול מוצרי חסכון פנסיוני או באתר האינטרנט “האוצר שלי”. בנוסף, ניתן לפנות לחברות בטלפון או בכתב.
כפי שהוסבר לעיל, 70% מכספי החיסכון בקרן הפנסיה מושקעים בשוק ההון לאורך כל תקופת החיסכון. קרנות הפנסיה השונות מציעות מסלולי השקעה שונים, המאפשרים לחוסך לבחור במסלול ההשקעה התואם את צרכיו ואופיו. מסלולי ההשקעה נבדלים זה מזה בסוג הנכסים, רמת הסיכון ורמת התשואה הצפויה. חוסך שמעדיף להימנע ככול הניתן מסיכון כספי החיסכון שלו, יוכל לבחור במסלול השקעה סולידי כדוגמת אג”ח ממשלתיות או פיקדונות, בעוד שחוסך נועז יותר, יוכל לבחור במסלול מסוכן יותר המבוסס על השקעה במניות, מטבע חוץ וכדומה.

מדיניות ההשקעה משקפת את הקווים המנחים של מסלולי ההשקעה השונים, ובכלל זה את רמת הסיכון והחשיפה, רמת התשואה הצפויה, תמהיל הנכסים, סטייה אפשרית מרמת החשיפה שהוגדרה וכדומה. כך למשל מסלול השקעה בעל מדיניות השקעה סולידית, יתמקד בנכסי אג”ח, בפיזור על פני מרחב גדול של נכסים, השקעות בארץ ובחו”ל וכדומה, ויתאפיין במדיניות שמרנית שעיקרה הוא ניהול הסיכון בתיק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *